ประชาสัมพันธ์

ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1.บรูไน 2.กัมพูชา 3.อินโดนีเซีย 4.ลาว 5.มาเลเซีย 6.ฟิลิปปินส์ 7.สิงคโปร์ 8.ไทย 9.เวียดนาม 10.พม่า
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
รับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
รับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552
รับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2553

รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านแม่ราก ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-671508 วัน เวลา ราชการ

Facebook : โรงเรียนบ้านแม่ราก ศรีสัชนาลัย

ติดตามข่าวสารและติดต่อทางโรงเรียนบ้านแม่ราก

Facebook : โรงเรียนบ้านแม่ราก ศรีสัชนาลัย

สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนได้ทางเฟซบุ๊ค

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ทอด ณ โรงเรียนบ้านแม่ราก
ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2557
            เนื่องในโอกาส ที่โรงเรียนบ้านแม่รากมีอายุ ครบรอบ 55 ปีแห่งการก่อตั้ง ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้ เรียนมาโดยตลอด ซึ่งโรงเรียนบ้านแม่รากจัดอยู่ในระดับโรงเรียนขนาดเล็ก และมีนักเรียนกระจายอยู่ครบชั้นตั้งแต่อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ก็ยังเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมากเพราะครูมีเพียง 3 ท่านที่ต้องรับผิดชอบห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้องซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของนักเรียน คณะครู คณะกรรมสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนจึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี คุณภาพ และจัดตั้งกองทุนจัดจ้างครูช่วยสอน (ครูสอนภาษาต่างประเทศ) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557 ( ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 )
เวลา 14.00 น. ตั้งกองผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านแม่ราก
วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557 ( แรม 1 ค่ำ เดือน 5 )
เวลา 09.29 น. พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านแม่ราก

กรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระครูกิตติ์วชิราภรณ์  (เจ้าอาวาสวัดบ้านแม่รากสามัคคีธรรม)

ติดตามข่าวสารและส่งข้อความ ทาง Facebook : โรงเรียน บ้านแม่ราก

3 in 1 ระดับ advance สำหรับ ป.5-6 กับวิชาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2/2556

ในปีการศึกษา 2/2556 นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ซึ่งมีเด็กพิการเรียนร่วมอยู่ด้วย 2 คน กำลังจัดทำนิทานการ์ตูน โดยใช้ทักษะการวาดภาพ(paint) การพิมพ์งาน(word) การนำเสนอผลงานของตนเอง(powerpoint) จัดเป็นผลงานของนักเรียนแต่ละคน คนละ 1 เรื่อง เมื่อเสร็จแล้วจะทำการบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD เพื่อการศึกษาของระดับชั้น อนุบาล จนถึง ป.6 เป็นครั้งต่อๆไป

ครูจิรพัชร ขอบเหลืองเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ครูจิรพัชร ขอบเหลืองเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก 21กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียน ป.1-3 ปีการศึกษา 2556

วันมาฆบูชา 2557

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ปรับปรุงห้องเรียน ICT สู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ราก ได้ช่วยกันมาปรับปรุงทาสีห้องเรียน ICT สู่อาเซี่ยน